Dokumentiniai
Algimantas Šalna: Nor?jau b?ti geriausias
S. Petkaus filmas apie Algimant? Šaln? - dukart pasaulio biatlono ?empion?, pirm?j? lietuv? žiemos sporto žaidyn?se Sarajeve iškovojus? olimpin? auks?. Baig?s sportininko...


Lrt
Foje
R Bružo filmas, skirtas ryškiausiai vis? laik? Lietuvos muzikinei grupei “Foje”, jos lyderiui Andriui Mamontovui. Kokia buvo pradžia, pirmieji koncertai ir kokia šlov?s...


Lrt
Lietuva. Šiaur?s jungtys
„Lietuva - šiaur?s jungtys“ - tai filmas - mozaika apie ryšius, nuo seno siejan?ius Lietuv? ir Baltijos bei šiaur?s šalis. Ar kada susim?st?te, kad ? Švedij?, sykiu su...


Lrt
Prezidentas Valdas Adamkus. I dalis
Pirmojoje filmo dalyje k?rybin? grup? lydi Prezident? svarbiausiose jam vietose: vaikyst?s namus Kaune, pirmaj? Adamk? rezidencij? ?ikagoje, V. Adamkaus darboviet? - JAV...


Lrt
Vidin?s laisv?s link
Tapytoja G. Vitartait? - gerai žinoma peizažo meistr?, poetini? gamtos vizij? interpretator?, suformavusi, pasak menotyrinink?, savit? abstrahuoto peizažo tip?, kurio...


Lrt
Fanios Vilnius
Art?jant Vilniaus geto likvidavimo 70-osioms metin?ms, filmas „Fanios Vilnius“ pasakoja holokaust? išgyvenusios Fanios Brancovskajos istorij?. Iš visos šeimos Fania...


Lrt
Filipinai.... Didysis Tolim?j? Ryt? pasaulis
Filmas apie Lietuvos žurnalist? ir keliautoj? ekspedicij? Mato Šal?iaus p?dsakais Tolimuosiuose Rytuose, Filipinuose. Scenarijaus autoriai: G. Statinis, M. Grei?iuvien?,...


Lrt
Vytautas Kasiulis. Iki Paryžiaus ir atgal
E. Mildažyt?s filmas, apie T?vyn?je užmiršt? , bet pasaulyje labiausiai žinom? lietuvi? kilm?s dailinink? Vytaut? Kasiul?, Jo darb? ?sigij? Paryžiaus, Niujorko...


Lrt
Balsas iš teatro širdies. Aktorius Arnas Rosenas.
Režisier?s M. Juozapavi?i?t?s filmas apie aktori? Arn? Rosen?. Scenarijaus autor? I. Dr?sutien?, operatoriai:V. Plytnikas, A. Liutkevi?ius, N. Dr?sutis, V. Užkuraitis.


Lrt
Liaudis tampa tauta. S?j?džio kelias
Virginijaus Savukyno ir Astos Einikyt?s dokumentin? apybraiža, apie Persitvarkymo S?j?d? kuris pakeit? klusniai vykdžiusi? sovietin?s valdžios nurodymus visuomen?. Per tris...


Lrt
Olimpinio sidabro žingsniai. Antanas Mik?nas
S. Petkaus filmas apie gars? šalies sportinio ?jimo meistr? Antan? Mik?n?, 1956 m. Melburno olimpin?se žaidyn?se 20 km. rungtyje laim?jus? sidabro medal?. Scenarijaus...


Lrt
Petras, Teatras ir TV
Petras, Teatras ir TV - tai filmas apie vien? pirm?j? Lietuvos televizijos k?r?j?, aktori?, režisieri? Petr? Likš?, pirmojo lietuviško serialo „Petrai?i? šeimoje“...


Lrt
Veidas už balso. Virgilijus K?stutis Noreika
Režisier?s Virginijos Vareikyt?s filme atskleidžiama Maestro Virgilijaus Noreikos charizmatiška asmenyb?, menininko nueitas kelias, koncertin?, pedagogin? veikla. Kalbinami...


Lrt
Dovydas prieš Galijot?
Režisieriaus J. Saboliaus filmas apie sovietme?io pogrindin? leidin?, skleidus? žini? apie pad?t? Lietuvoje visam laisvajam pasauliui -“Lietuvos katalik? bažny?ios...


Lrt
Sukilimas
Rimo Bružo filmas apie jaunos Tarpukario Lietuvos valstyb?s išš?k? Antant?s šalims - pusantro t?kstan?io civiliais persirengusi? Lietuvos šauli? šturm? Pranc?zijos...


Lrt
Savi keliai. Eugenija Pleškyt?
Dokumentinis filmas apie aktor? E.Pleškyt?. Filme: aktor?s gyvenimo, k?rybos ir aktor?s karjeros faktai, interviu su pa?ia aktore, ištraukos kino film?, kuriuose ji...


Lrt
Vis? mintys Londone, m?s? širdys Londone
Režisier?s A. Einikyt?s dokumentinis filmas apie Lietuvos sportininkus, dalyvavusius vasaros olimpin?se žaidyn?se Londone, j? viltis, pasiekimus. Operatoriai: S. Petkus,...


Lrt
Pamoka už Atlanto
Vilniaus oro uostas. Ankstyvas rytas. Grupel? moksleivi? su nekantrumu laukia skrydžio, kuris metams nukels j? likimus ? tolim?, o kartu taip artim? Amerik? - Jungtines...


Lrt
Smilgos uoga
Režisieriaus V. Plytniko filme apie savo gyvenim? , tai kas jai svarbu, jautru, kalba lietuvi? liaudies daininink?, tautinio paveldo puosel?toja ir gaivintoja Veronika...


Lrt
Žiogelio legenda
Klaip?dos choreografinio kolektyvo "Žiogelis" istorija ir pasiekimai. Kolektyvo ?k?r?jos, meno vadov?s ir choreograf?s Elvyros Bungardien?s - Anapolskajos portretas....


Lrt
Karlagas - mirties žem?
Režisieriaus V. Gruodžio filmas apie tremtini? ir j? vaik? kelion? ? Karagandos lagerius, kuriuose kal?jo apie 800 000 žmoni?, tarp j? labai daug lietuvi?. Daugelis j? ten...


Lrt
G. Ilg?nas. Nesugalvotas gyvenimas
Režisieriaus A. Tarvydo filmas apie Kovo 11 - osios Nepriklausomyb?s Akto signatar?, rezistent?, politik?, rašytoj?, Lietuvos televizijos Tarybos pirminink?, Lietuvos vardo...


Lrt
Monika Bi?i?nien? Tapyba man - visas gyvenimas
A. Tarvydo filme Lietuvos tautodailinink?s M. Bi?i?nien?s k?rybinis portretas


Lrt
Šokis dykumoje
Dokumentinis biografinis filmas, pristatantis rašytojos Jurgos Ivanauskait?s gyvenim?, k?ryb? ir visuomenin? veikl?, perteikiantis rašytojos patirt? bei ?amžinantis jos...


Lrt
Pagaminta Kinijoje. 5 dalis.
Pakeliui ? Šanhaj? kelion?s dalyviai sustojo papietauti ir apži?r?ti Chandžu miestelio vadinamo "Rojaus miestu". B?tent šioje vietoje nuvažiuota 40.000 km, patirta daug...


Lrt
Pagaminta Kinijoje. 4 dalis.
Ekspedicijos dalyviai vyksta ? Sang Jang? 600 km. lyjant lietui. Vakare viešbutyje Vytaras su Martynu mokosi kinie?i? kalbos. Pakeliui ? Geltonuosius kalnus, jie mato...


Lrt
Lietuva. Statusas - Nepriklausoma
Apie Lietuvos keli? ? Nepriklausomyb?, Sausio 13 ?vykius, pri?mim? ? ES, atsiv?rusias galimybes, gerus poky?ius, ateities viltis kalba: E. Kernagyt?, A. Mamontovas, A....


Lrt
Algirdas Mykolas Brazauskas: liudijimai
Dokumentinio filmo apie A.M.Brazausk? autor?s: Ramun? Sakalauskait? ir Edita Mildažyt?. Filme atskleidžiamas atviruose pokalbiuose užfiksuotas, asmeniniais išgyvenimais...


Lrt
Lietuvos respublikos konsulatas Vilniuje, 1939 m.
Režisieriaus J.Saboliaus filmas pasakoja apie ?domius, nepublikuotus Lietuvos diplomatijos istorijos faktus, kaip Lietuvos generalinis konsulatas gelb?jo t?kstan?ius lenk?...


Lrt
Akademikas Toporovas. Lietuviai laike ir erdv?je
Režisieriaus A. Tarvydo filmas apie vien? žymiausi? pasaulio baltist?, Rusijos MA tikr?j? nar?, profesori?, baltist?, Latvijos MA garb?s nar? , Vilniaus Universiteto...


Lrt
Akademikas Toporovas. Lietuviai laike ir erdv?je (EN)
Režisieriaus A. Tarvydo filmas apie vien? žymiausi? pasaulio baltist?, Rusijos MA tikr?j? nar?, profesori?, baltist?, Latvijos MA garb?s nar? , Vilniaus Universiteto...


Lrt
Pasijutau lietuviu es?s
Režisieriaus J. Lingio filme pasakojimas apie dr. Vinco Kudirkos gyvenimo ir k?rybos keli?, jo apsisprendim? keisti savo ir Lietuvos likim?. Scenarijaus autor? I....


Lrt