Dokumentiniai
Gr?žo dukt?...
Režisieriaus K. Musnicko filmas apie karo metais Kretingoje iš vokie?i? belaisvi? ešelono išgelb?t? mergait? Galin? Adomenko, kuri? išgelb?jo ir išaugino kretingišk?...


Lrt
Trys taktai
Režisieriaus A. Grikevi?iaus filme dirigentas Jonas Aleksa ir VF simfoninis orkestras repetuoja J. Juzeli?no simfonij? "Žmogaus lyra". Scenarijaus autorius R. Šilinis,...


Lrt
Ten, už dur?
Režisieriaus A. Dausos filmas apie J. Miltin?. Panev?žio teatro aktoriai repetuoja Borcherto pjes? "Ten už dur?". Scenarijaus autorius A. Dauso, operatorius J....


Lrt
Jai - dvidešimt penkeri
Apžvalginis filmas, skirtas LTSR 25 - me?iui, pasakojimas apie respublik?, j? kurian?ius žmones. Tekstas G. Metelskio


Lrt
Druskininkai
Režisieriaus A. Marcinkaus filmas su vaidybiniais elementais apie Druskinink? kurort?. Žurnalistas atvyksta ? Druskininkus parengti reportažo ir išsamiai susipaž?sta su...


Lrt
Sart? legenda
Režisieriaus P. Abukevi?iaus filmas apie 1965 m. žirg? lenktynes ant Sart? ežero ledo. Scenarijaus autorius P. Abukevi?ius, operatorius V. Eidukas.


Lrt
Senis ir žem?
Pirmasis režisieriaus R. Verbos filmas, neb?dingas to meto "tarybin?s liaudies laim?jimus" fiksuojan?iai Lietuvos dokumentikai, pasuk?s ? naujas v?žes kitus kino k?r?jus....


Lrt
Sveiks, svieteli margs
Režisieriaus A. Dausos filmas skirtas poeto, lietuvi? literat?ros klasiko Kristijono Donelai?io 250 metin?ms, pasakojantis apie b?r? dainiaus gyvenimo keli?. Scenarijaus...


Lrt
Penki susitikimai magistral?je
Režisieriaus A. Dausos filmas apie Lietuvos chemijos pramon?s "magistral?", Kauno dirbtinio pluošto gamykla, Jonavos azotini? tr?š? damykla, K?daini? chemijos...


Lrt
Tik maža dalel?
Režisieriaus A. Marcinkaus filmas apie keturis garsius kaunie?ius: chirurg? Jurg? Br?dik? ir auksarank? inžinieri? Kazakevi?i?, kartu k?rusius širdies stimuliacijos...


Lrt
Iš dain? atskrid? paukš?iai
Pirmasis režisieriaus Petro Abukevi?iaus filmas apie gamt?, jame pasakojama apie Žuvinto ežer?, jo faun?, gyventojus, balt?sias gulbes. Scenarijaus autorius R. Budrys,...


Lrt
M?s? vasara
Režisieriaus H. Šablevi?iaus filmas apie ? berniuk?, skubant? ? televizijos laid?, jo kelion?s metu rodoma turininga mažyli? ir pionieri? vasara. Pirmasis Lietuvos TV...


Lrt
Gyvenimas ringe
Režisieriaus V. Dabašinsko filmas apie vien? garsiausi? Lietuvos sportinink?, boksinink? Algird? Šocik?, nuo 1957 m. dirbant? respublikos bokso rinktin?s treneriu Jis ...


Lrt
Suvalkie?iai
Režisieriaus M. Segalio filmas apie vien? iš geriausi? tuometini? kol?ki? - ?erniachovskio vardo kol?k? Kapsuko (Marijampol?s) rajone, kuriam vadovavo pirmininkas V....


Lrt
Grožio paslaptys
Režisieriaus J. Ruzgo filmas su vaidybiniais elementais, kritikuojantis ki??, turgaus men?, prasto skonio gaminius gaminan?ias ?mones. Filme mergin? vaidina diktor?,...


Lrt
Brolyb?s ugnys
Režisieriaus P. Abukevi?iaus filmas apie Valstybin?s elektrin?s ir b?simo energetik? miesto - Elektr?n? statyb?. Pabr?žiama internacionalizmo dvasia, statytoj? iš visos...


Lrt
Švyturys
Režisier?s G. Dauguvietyt?s filmas apie pirmaujan?io kol?kio pirminink? Jon? Ge??, palikus? savo ?k? ir bandant? kelti atsiliekant?. Scenarijaus autorius A. Beriozovas,...


Lrt
Moters palikimas
Režisieriaus P. Abukevi?iaus filmas apie Kauno meninink?, savita autorine technika k?rusi? reljefus ir horeljefus - savamoksl? Elžbiet? Daugvilien?. Ji ant drob?s siuvo...


Lrt
?kanotas rytas
Režisieriaus A. Marcinkaus filmas apie Vilniaus oro uosto lak?n?, karo veteran? Nikolaj? Loktev?, net ir prastomis oro s?lygomis padedant? medikams, skraidinant? krauj?...


Lrt
Cukraus tirpimas vandenyje per mikroskop?
Trumpas filmukas, parodatis, kaip atsiskira cukraus kristal?liai karštame vandenyje. Filmukas demonstruoja difuzij?.


Blogui Virginija Bireniene