Dokumentiniai
Gyvoji grandis
Pirmoji Nepriklausoma Lietuva per 20 met? suk?r? taut?, lygiavert? senosioms Europos tautoms. Ir antroji... nuo Baltijos kelio, nu?jusi lygiai tiek - 20 met?. Kokia ji...


Lrt
Vitalijus Maz?ras. Teatras iš nieko
Vitalijus Maz?ras - vienas žymiausi? Lietuvos teatro režisieri?, atv?r?s naujoviško, savito l?li? teatro galimybes. Šiame filme - unikalaus teatro režisieriaus ir...


Lrt
Puodžius
R. Bružo filmas apie 90 met? sulaukus? Lietuvos puodži? karali? Broni? Radeck? iš Kurš?n?, kurio rankos per dešimtme?ius suk?r? nesuskai?iuojamus molio dirbinius, visas...


Lrt
Naujas kinas
Režisier?s Agn?s Marcinkevi?i?t?s filme jaun? kino k?r?j? mintys apie savo keli? ? kin?, sunk? jo finansavim?, id?jas ir pasiryžim? kurti. Filme panaudoti film?...


Lrt
Baras
G. Žickyt?s filmas apie kino meninink?, avangardist?, knyg? ir muzikos ?raš? kolekcionieri?, ypating? Vilniaus senamies?io fenomen? Art?r? Barys? - Bar?, nepritapus?...


Lrt
Radvilos. Auksiniai Lietuvos kunigaikš?iai
Rimo Bružo filme pasakojama apie 2004-2007 metais antropolog?, istorik?, menotyrinink? ir archeolog? bendromis pastangomis atlikt? darb? - Radvil? gimin?s atstov? palaik?...


Lrt
Vilties galia
Rimo Bružo filme pasakojama apie tris senovin?je, išblukusioje fotografijoje užfiksuotus vaikus, kuriems pavyko pasprukti iš tremties. Nuotrauka daryta 1947 m. Kaune, joje...


Lrt
Atvira erdv?
Režisier?s A. Marcinkevi?i?t?s filme pokalbis su jaunaisiais teatro režisieriais ir aktoriais apie tai, kas svarbu jaunam k?r?jui: idealus, ieškojimus, k?ryb? ir...


Lrt
Lietuvos idil? pagal Jon? Šved?
Režisier?s I. Morkevi?ien?s filmas, skirtas Jono Švedo 100 metin?ms, pasakoja apie jo k?rybin?, pedagogin? darb?, gyvenim?, skirt? Lietuvos liaudies kult?ros...


Lrt
Geltona. Žalia. Raudona
R. Bružo filmas, skirtas S?j?džio 20 - me?iui. Pasakojimas apie dvi dienas, kurios l?m? jud?jimo ?teisinim?, jas prisimena žmon?s, buv? prie S?j?džio ištak?. Filme...


Lrt
Badas (Holodomor)
R. Bružo filme pasakojama apie Did?j? bad?, vadinam? „Holodomoru“, kuris Ukrainoje 1932 - 1933 metais nusineš? apie 7 milijonus gyvybi?.


Lrt
Jukišk?s Juozapas
Režisieriaus J. Lingio filme pažintis su S?j?džio aktyvistu, tautodailininku J. Jakštu. Scenarijaus autor? A. Kosciuškien?.


Lrt
Keltininkas
R. Bružo filme pasakojma apie keltinink? R. Chadaravi?i?, kuris prieš 10 met? ?sigijo nurašyt? plaukiant? krano ponton?, pats j? sutvark?, ?k?r? ?mon?, gavo laivybos...


Lrt
Karo žmon?s
Rimo Bružo filmas apie karin? Rusijos išpuol? etniškai sud?tingame Gorio rajone. Scenarijaus autorius ir operatorius R Bružas.


Lrt
Sparno broliai
Rimo Bružo filmas apie du Kauno aviacijos klubo pilotus: Gintaut? Staniul? ir Viktor? Ramon?, kurie pažym?dami „Lituanikos“ skrydžio per Atlant? metines, l?ktuvu leidosi...


Lrt
Mes - Tavo vaikai
R. Bružo filme liuteron? evangelik? vyskupo M. Sabu?io monologai apie tik?jim?, dvasininko atsakomyb?, Dievo valios apraiškas pasaulyje.


Lrt
Operos architektas
Režisieriaus J. Juchnevi?iaus filmas, sukurtas po J.S.Bacho "Pasija pagal Jon?" sceninio pastatymo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre, ?gyvendinto bendro...


Lrt
Mes ateinam!
Režisieriaus L. Augu?io filmas apie jaunuolius, gimusius po Lietuvos nepriklausomyb?s atstatymo, kurie augo ir brendo laisvoje Respublikoje. J? pam?stymai apie valdan?ius,...


Lrt
1917 - ais Vilniuje...
Režisieriaus V. Paliulio filmas apie 1917 m. lietuvi? konferencij? , kurioje išrinkta Lietuvos Taryba nepriklausomybei pasiekti. Jos 90 - ?j? metini?...


Lrt
Liudvikas
Dokumentinis biografinis filmas apie poet?, dramaturg? Liudvik? Jakimavi?i?.


Lrt
Afrika. LT 9680 km., I dalis
Pirmoje dokumentin?s realyb?s filmo apie ekspedicij? senais automobiliais Afrika. LT dalyje pasakojama apie kelion? per Europ?, susitikimus su ?vairiose Europos šalyse...


Lrt
Afrika. LT 9680 km., II dalis
Antroje dokumentin?s realyb?s filmo apie ekspedicij? senais automobiliais Afrika. LT dalyje pasakojama apie kelion? per Marok?. Filmo autoriai: M. Starkus ir Vytaras...


Lrt
Afrika. LT 9680 km., III dalis
Tre?ioje dokumentin?s realyb?s filmo apie ekspedicij? senais automobiliais Afrika. LT dalyje pasakojama apie kelion? per Mauritanij?, prie keliautoj? prisijungia ir V....


Lrt
Afrika. LT, 9680 km., IV dalis
Ketvirtojoje dokumentin?s realyb?s filmo apie ekspedicij? senais automobiliais Afrika. LT dalyje pasakojama apie kelion? per Mal?, apsilankymas V. Diawaros t?v? namuose,...


Lrt
Sm?lio generolai
Režisieriaus A. Lelkai?io filmas apie pirmosios Lietuvos kariuomen?s misijos Afganistane (NATO sud?tyje) ?sik?rim?, veikl?, gyvenim?, nuotaikas. Nufilmuota reportažo...


Lrt
Naujam gyvenimui prikeltas
Šaki? mišk? ur?dijos užsakymu , režisieriaus V. Jankevi?iaus kurtas filmas apie Novarais?io raist?, sovietme?iu paverst? durpynu. Po 30 met? naudojimo buvo apleistas....


Lrt
Našli? pakrant?
Režisier?s J. Lapinskait?s filmas apie Kurši? nerijos moteris - žvej? našles. Mažai teksto, minorišk? nuotaik? kuria ilgi, poetiški rudenin?s gamtos vaizdai, praeities...


Lrt
Atsisveikinimas su kar?na
Minint Didžiojo Vilniaus Seimo 100-me?io sukakt?, režisieriaus E. Zubavi?iaus filme tyrin?tojai ir istorikai pateikia savo nuomones bei teorijas apie to meto ?vykius,...


Lrt
"Mažasis" sugr?žta namo
Režisieriaus V. Damaševi?iaus ir J. Matonio filme savitai pasakojama Mažojo teatro istorija: panaudoti dokumentiniai kadrai, spektakli? fragmentai, titrai, vaidinamos...


Lrt
Kipro karatas
Režisier?s R. Ražinskait?s filmas apie Kipro salos istorij?, sud?ting? dabartin? politin? situacij?, poky?ius ?stojus ? Europos S?jung?. Apie kiprie?i? religij?,...


Lrt
Visada šalia
Režisieriaus J. Saboliaus filmas apie valstyb?s apsaugos departament?, jo darbuotojus.


Lrt
Kaip danguje, taip ir žem?je (WHAT IS IN HEAVEN, SO BE IT ON EART)
Režisieriaus L. Augu?io filme diskusija apie moter? krikš?ionyb?je ir bažny?ios gyvenime. Dalyvauja kunigas J. Sasnauskas, Lygi? galimybi? pl?tros centro atstov? M....


Lrt