Dokumentiniai
Stirna
Režisieriaus J. Saboliaus filmas apie partizan? ryšinink? Margarit? Izabel? Vilimait? - Stirn?, Žuv?dr?. Scenarijaus autorius E. Ignatavi?ius, operatorius A. Šipila.


Lrt
Improvizacija. Tema: PETRAS GENIUŠAS
Režisier?s M. Juozapavi?i?t?s ekspresyvus filmas - mozaika apie Lietuvos nacionalin?s premijos laureat?, pianist? Petr? Geniuš?. Jo mintys apie gyvenim?, k?ryb?,...


Lrt
Prezident?ros skandalo užkulisiai ir neatsakyti klausimai
Režisieriaus K. Gudavi?iaus filmas apie Lietuvos Respublikos Prezidento Rolando Pakso apkaltos proces? ir nušalinim? iš pareig?. Scenarijaus autoris V. Savukynas,...


Lrt
Autobusas
Dokumentinis filmas apie tarptautinio maršrutinio autobuso "Eurolines" kelion? iš Talino ? Kaliningrad?. Ži?rovas tarsi pats keliauja tuo autobusu, n?ra užkadrinio teksto,...


Lrt
Santarv?s kaina
Režisier?s L. Kopa?, scenaristo M.Petuchausko filmas apie Lietuvos žyd? kult?ros klub? - visuomenin? organizacij?, ?kurt? 1994 metais. Rengini? fragmentai, kuriuose...


Lrt
Mes - pasaulio Lietuva. Pasaulio lietuvi? dain? švent?
Režisieriaus L. Augu?io filmas apie 2003 m. Lietuvoje vykusi? pasaulio lietuvi? dain? švent?. Scenarijaus autorius M. Gimžauskas, operatoriai: S. Petkus, E. Povilaitis.


Lrt
Gyvyb?s vardan
Režisieriaus V. Ba?iulio filmas apie Lietuvos gydytoj? r?pes?ius ir pasiekimus, taikomas medicinos naujoves. Scenarijaus autorius V. Ba?iulis, operatorius A. Liutkevi?ius.


Lrt
Konstitucinio teismo dešimtmetis
Režisieriaus A. Laurinavi?iaus filme - LR Konstitucinio Teismo dešimtme?io proga Vilniuje vykusios tarptautin?s konferencijos fragmentai. Apie veiklos metus, perspektyvas...


Lrt
Karaim? godos
Režisieriaus V. Puplauskio filmas apie Lietuvos karaim? gyenim?, papro?ius, tradicijas. Operatorius M. Cic?nas.


Lrt
Kražiai regimi ir neregimi
Režisieriaus P. Savicko filme atkuriami XIX a.pabaigos ?vykiai Kražiuose: caro žandarai suniokojo Kraži? bažny?i?, žud? žmones.Cituojami skerdyni? liudinink? prisiminimai,...


Lrt
Bandymas išsiaiškinti. Dailininkas V.Kalinauskas
Režisieriaus A. Grikevi?iaus filmas apie dailinink? Vytaut? Kalinausk?.


Lrt
Dain? dainel? 2002 m. Tau, man ir visai Lietuvai
Režisier?s Z. Radvilien?s apžvalginis dokumentinis filmas apie vaik? ir moksleivi? konkurs? "Dain? dainel?". Naudota archyvin? medžiaga.


Lrt
Metalo deiv?
Režisier?s L. ?epien?s filmas apie dailinink?s - juvelyr?s R.Žiupsnyt?s k?ryb? ir likim?. Scenarijaus autor? L. ?epien?, operatorius A. Mikut?nas.


Lrt
Pirmoji nuolatin? Konstitucija. 1922 metai
Režisieriaus L. Augu?io filmas apie Lietuvos valstybin?s teis?tvarkos sistemos k?rim?si ir pl?tr? nuo pirm?j? statut? iki pirmosios nuolatin?s Lietuvos Valstyb?s...


Lrt
Pastabos gyvenimo b?do parašt?se, III dalis
Režisieriaus A. Grikevi?iaus filmas apie kino režisieri? Vytaut? Žalakevi?i?, III dalis. Aktoriai kalba apie darb? su Vyt.Žalakevi?ium, aptariami paskutinieji jo filmai:...


Lrt
Pastabos gyvenimo b?do parašt?se, II dalis
Režisieriaus A. Grikevi?iaus filmas apie kino režisieri? V. Žalakevi?i?, II dalis. Pasakojama apie lakotarp?, kai buvo sukurti geriausi jo filmai: "Niekas nenor?jo mirti",...


Lrt
Pastabos gyvenimo b?do parašt?se, I dalis
Režisieriaus A. Grikevi?iaus filmas apie kino režisieri? Vytaut? Žalakevi?i?, I dalis. Filme: prisiminimai, ištraukos iš kino film?, paties Vytauto Žalakevi?iaus...


Lrt
Kernav?s archeologai
Režisier?s Gražinos Aleksandravi?i?t?s - Basford filmas apie pirm?j? Lietuvos sostin? Kernav? ir jos tyrin?tojus. Scenarijaus autor? G. Aleksandravi?i?t? - Basford,...


Lrt
Don Kichotai ant rat?
Režisieriaus V. Kubiliaus filmas "Don Kichotai ant rat?" pasakoja apie did?j? t?kstantme?io taikos žyg? dvira?iais aplink pasaul? (1998 - 2000 m.) , nuo Amerikos iki...


Lrt
Energija vardu elektra (RU)
Režisier?s L. Bukelyt?s filmas apie elektros energijos atsiradim? Lietuvoje, šios ?kio šakos pl?tr?, strukt?r?, energetikos objektus. Scenarijaus autoriai: L. Bukelyt?, R....


Lrt
Sparnas prie sparno
Režisieriaus J. Saboliaus filmas apie Vilniaus akrobatinio skraidymo grup?s meistus: R. Paks?, R. Noreik?, L. Jon?. Lak?nai pasakoja apie grupin? skraidym?, skraidymo...


Lrt
Domeikos sindromas
Režisieriaus L. Augu?io filmas apie ?il? ir did? mokslinink? , Vilniaus universiteto aukl?tin? Ignot? Domeik? (1802-1889), atsid?rus? toli nuo Lietuvos ir vaisingai dirbus?...


Lrt
Energija vardu elektra (EN)
Režisier?s L Bukelyt?s filmas apie elektros energijos atsiradim? Lietuvoje, šios ?kio šakos pl?tr?, strukt?r?, energetikos objektus. Scenarijaus autoriai: L. Bukelyt?, R....


Lrt
Europos dinozauras
Režisier?s V. Steponavi?i?t?s filmas apie lietuvi? kalbos mokslui ir visai lietuvi? kult?rai svarb? darb? - didij? lietuvi? kalbos žodyn?. Prad?tas rinkti A. Juškos,...


Lrt
Konstituciniam teismui devyneri
Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo užsakymu, režisieriaus A. Laurinavi?iaus filmas apie Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo veiklos esm?, jo sandar?,...


Lrt
Energetikos remontas
Režisieriaus B. Morkevi?iaus filmas apie ?mon?s "Energetikos remontas" veikl?, pl?tr?, darbuotojus ir specialistus, perspektyv?. Scenarijaus autorius B. Morkevi?ius,...


Lrt
Energija vardu elektra
Režisier?s L. Bukelyt?s filmas apie elektros energijos atsiradim? Lietuvoje, šios ?kio šakos pl?tr?, strukt?r?, energetikos objektus. Scenarijaus autoriai: L. Bukelyt?, R....


Lrt
Kartu Europoje
Ukrainie?i? žiniasklaidos asociacijos RUNA MEDIA ir LRT Eurokaravano projektas "Kartu Europoje".Filme - ?vairi? taut? žurnalist? parengti maži fragmentai iš unikalios...


Lrt
Rytoj bus geriau
Atviros visiuomen?s instituto užsakymu, režisier?s M. Juozapavi?i?t?s kurtas filmas apie keturias Lietuvoje permain? metais gyvenan?ias moteris. Visos skirtingos, bet...


Lrt
Lietuvos šauliai
Režisieriaus V. Babaliausko filmas apie Lietuvos šauli? istorij? nuo ?k?rimo 1918 metais iki ši? dien?, pasakojama apie Perlojos respublikos ?k?rim?. Scenarijaus autorius...


Lrt
Baltijos sargyboje
Režisieriaus V. Babaliausko filme apžvelgiama Lietuvos karinio j?r? laivyno istorija: nuo Karolio Chodkevi?iaus iki ši? dien?. Kalba kontradmirolas R.Baltuška, KJP vadas...


Lrt
Po Meksikos saule. Kai debesys lieka žemai
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie "Klaj?n? klubo" grup?s žyg? ? Malin?ios ugnikaln?, po to ? sunkiai ?veikiam?, aukš?iausi? Meksikoje virš?n? - Piko Orizab?. Daug...


Lrt