Dokumentiniai
Po Meksikos saule. Slenks?iais link vandenyno
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filme supažindinama su srauniomis Meksikos up?mis, Peskados sl?nio augmenija, povandeniniu Meksikos ?lankos pasauliu. Scenarijaus autoriai: R....


Lrt
LRT - m?s? namai
Režisier?s D. Keturakyt?s filmas apie Lietuvos Radijo ir Televizijos darb? soviet? armijos okupacijos s?lygomis, kov? už pastat? gr?žinim? Lietuvai. Naudota LRT archyv?...


Lrt
Nebaigtas stebuklas. Pirma dalis. Jungtuv?s
Režisieriaus A. Galinio filme , pasitelkus vaidybinius elementus, apžvelgiama lietuvi? ir lenk? istorija nuo ši? taut? pasirodymo Europoje iki pergal?s Žalgirio...


Lrt
Po Meksikos saule. Paslaptinga dykyn?
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filme "Klaj?n? klubo" nari? kelion? ? ?ichachua dykum?. Rosario urvas su stalaktitais ir stalagmitais, jau 200m. apleista senovin? šachta,...


Lrt
Scenos kunigaikštis
Režisier?s L. Lingyt?s filmas apie "scenos kunigaikšt?", romantinio teatro legend? Stepon? Jukn? . Aktoriaus asmenyb?, gyvenimas ir k?ryba amžinink?...


Lrt
Taigi, buvo...
Režisieriaus V. Puplauskio filmas apie savo k?rybin? keli?. Panaudoti archyviniai kadrai kuriuose užfiksuotas V.Puplauskis - reporteris, TV laid? ir film? autorius;...


Lrt
Tai m?s? pasaulis
Režisieriaus L. Augu?io filmas apie JT vaidmen? pasaulyje ir Lietuvoje. Scenarijaus autoriai: A. Laurinavi?ius, G. R?kien?, operatorius G. Zalieckas.


Lrt
Mes b?sim
Režisieriaus V. Puplauskio filmas primena 1991 sausio 13 nakt? vykus? Lietuvos Aukš?iausios Tarybos - Atkuriamo Seimo pos?d?. Naudota 1991 Sausio 13 ?vyki? archyvin?...


Lrt
T?vas ir s?nus
Režisieriaus V. Ba?iulio filmas apie poet?, diplomat? Jurg? Baltrušait? - t?v? (1873-1944) ir pasaulinio garso meno istorik? Jurg? Baltrušait? - s?n?. Filmuota Lietuvoje,...


Lrt
Ambasadorius. Vytautas Antanas Dambrava
Režisieriaus T. Ribai?io filme Vytauto Antano Dambravos, žurnalisto ir politiko, JAV diplomato, savo darbuose ir politin?je veikloje vis? gyvenim? ypating? d?mes? skyrusio...


Lrt
Nebaigtas stebuklas. Antra dalis. Jogailai?iai
Režisieriaus A. Galinio filme, naudojant vaidybinius elementus, pasitelkus lenk? ir lietuvi? istorik? vertinimus, atskleidžiama Lietuvos ir Lenkijos valstybi? istorija nuo...


Lrt
?teisintas blogis
Režisieriaus B. Morkevi?iaus filmas apie 2000m. birželio 12-14 dienomis Vilniuje vykus? tarptautin? kongres? "Komunizmo nusikaltim? ?vertinimas", kuriame dalyvavo 24...


Lrt
Nebaigtas stebuklas. Tre?ia dalis. Saul?s užtemimas
Režisieriaus A. Galinio filme, pasitelkiant vaidybinius elementus, lenk? ir lietuvi? istorikai nagrin?ja abiej? valstybi? santykius po Liublino unijos 1569m. iki 1792m.


Lrt
Skaruliai - nepalank?s v?jai
Režisieriaus Vaidoto Reivy?io filmas apie Lipnik? dvar?, kur? nuo XVI a. pabaigos vald? Skorulskiai. Šalia dvaro, pavadinto savinink? garbei Skaruliais, k?r?si ir augo...


Lrt
Tu gali
Režisieriaus V. Puplauskio filme kalbama apie narkomanij?, gr?smingai m?s? visuomen?je plintan?i? lig?, kuri pasiglemž? ne vien? gyvyb?, ne vien? jaunuol? privert?...


Lrt
Basomis
Režisier?s G. Platakyt?s Grigien?s filmas apie tai, kad žmogus nutolo nuo gamtos, ta?iau nori, kad viskas b?t? pagal jo vali?. Migruojantys paukš?iai kasmet daugyb? laiko...


Lrt
Neturto seserys
Režisieriaus J. Saboliaus filme apžvelgiama Šv.Klaros seser? ordino istorija, pasakojama apie šio ordino seseris, gyvenan?ias Lietuvoje, Kretingos vienuolyne. Scenarijaus...


Lrt
Lietuvos Steigiamasis Seimas
Apybraiža apie Lietuvos Steigiam?j? Seim?, skirta jo 80-me?iui. Autoriai: A. Laurinavi?ius, S. Keinien?.


Lrt
Savo praeities beieškant. Lietuvi? kino veteranas Stasys...
Režisieriaus A. Tarvydo filmas apie sovietiniais metais užmiršt? Lietuvos kino veteran? Stas? Vainalavi?i?. 90 -metis kino operatorius kalba apie savo gyvenim? ir...


Lrt
Lietuviai Didžiojoje Britanijoje
Režisieriaus T. Ribai?io filme plati lietuvi? išeivijos Didžiojoje Britanijoje istorin? apžvalga, dabartin? pad?tis. Susitikimai su senosiosir naujosios lietuvi? išeivijos...


Lrt
Mykolas Romeris
Režisieriaus B. Morkevi?iaus filme, pasitelkiant vaidybinius elementus, pasakojama apie Lietuvos Konstitucin?s, administracin?s teis?s k?r?j?, VDU rektori? Mykol? Romer?....


Lrt
Venecijaus gyvenimas ir Cezario mirtis
Režisier?s J. Lapinskait?s filmas apie penkt? dešint? bebaigiant? Venecij? Jo??, kuris tušt?jan?iame savo ?kyje bando prisijaukinti vienatv?, kaip prisijaukino ir šios...


Lrt
Kryždirbyst? Lietuvoje
Režisieriaus J. Lingio filmas apie kryždirbyst? Lietuvos etniniuose regionuose, jos raid?, žymiausius meistrus, siekiant ?traukti j? ? UNESCO Žmonijos nematerialaus ir...


Lrt
Irklais išmatav? j?r?
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie tris lietuvius: Vytaut? Žal?, Vytaut? Germanavi?i? ir Audron? Skurvyd? 1999m. birželio m?n pabaigoje pasiryžusius lengva kanoja ...


Lrt
Gud? girios širdyje. P?dsakai raiste
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie Gud? girioje plytint? ?epkeli? raist?, jo gyv?nij?. Scenarijaus autoriai: R. Vyšniauskien?, V. Jankevi?ius, operatorius V....


Lrt
Gud? girios širdyje. Raisto spalvos
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie Gud? girioje plytint? ?epkeli? raist?, jo augmenij?. Scenarijaus autoriai: R. Vyšniauskien?, V. Jankevi?ius, operatorius V....


Lrt
Tiesa ir teisingumas
Režisieriaus E. Zubavi?iaus filme užfiksuotas Sausio 13- osios bylos procesas ir jo nuosprendis t? ?vyki? organizatoriams. Scenarijaus autorius E. Zubavi?ius, operatorius...


Lrt
Visagino tema
Režisieriaus V. Puplauskio filme aptariama problema, k? veiks, kaip gyvens 30 000 Visagino gyventoj?, uždarius Visagino atomin? elektrin?. Scenarijaus autorius V....


Lrt
Pra?jusi? dien? aidas
Režisier?s D. Keturakyt?s filmas, skirtas sovietini? laik? disidento, vieno iš Lietuvos Laisv?s Lygos veik?jo Algimanto Andreikos (1950 - 2000) atminimui. Pasakojama apie...


Lrt
Id?ja - 326,47 m
Režisier?s M. Juozapavi?i?t?s filmas apie original? b?d? pasitikti tre?i?j? t?kstantmet? ir pamin?ti Lietuvos vardo t?kstantmet? - unikali? id?j? papuošti aukš?iausi?...


Lrt
Mergait?s
Režisieriaus V. Babaliausko filmas apie merginas prostitutes, j? keli? ? ši? "profesij?" ir apgail?tin? tolesn? likim?. Scenarijaus autor? R. Praspaliauskien?, operatorius...


Lrt
Aš - dirigentas
Režisier?s I. Dubinskait?s filmas apie Lietuvos muzikos akademijoje vykusius tarptautinius ERASMUS dirigavimo kursus, kuriuose dalyvavo penkiolika simfoninio dirigavimo...


Lrt