Dokumentiniai
Benam? istorija
Režisieriaus J. Saboliaus filmas, pasakojantis Šv. Pranciškaus gyvenimo istorij?, pirm?j? maldos nam? k?rim? 13 amžiaus Italijoje, pasakojama apie Lietuvos vienuolius...


Lrt
Lietuvos Raudon?j? knyg? atvertus
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie ? Raudon?j? knyg? ?rašytus, nykstan?ius Lietuvos augalus, žuvis, paukš?ius, gyv?nus. Scenarijaus autorius ir operatorius V....


Lrt
Jurgis Kairys
Režisieriaus J. Saboliaus filmas apie akrobatinio skraidymo ?empion? Jurg? Kair?. Užfiksuotos sunkios darbo akimirkos, džiaugsmingi apdovanojim? momentai, ret? pralaim?jim?...


Lrt
Gyvyb?s medis (The Tree of Life)
Režisier?s L. Kopa? filmas apie Lietuvos žmones, kurie hitlerinink? okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artim?j? gyvyb?mis, gelb?jo praž??iai pasmerktus...


Lrt
Laiškai beržo tošyje
Režisieriaus V. Puplauskio filmas apie žurnalist?, gamtinink? Leonard? Grudzinsk?. Apie j? pasakoja rašytojas Vladas Dautartas, skamba L.Grudzinsko k?rini?...


Lrt
Lietuvos diplomatijos šefas
Režisieriaus J. Saboliaus filmas apie Lietuvos Užsienio reikal? ministr? (1934-38), Lietuvos diplomatin?s tarnybos šef? Stas? Lozorait? (t?v?). Scenarijaus autoriai: V....


Lrt
Tarp miško gali?n?
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie senov?je išnaikintus, dabar Pašili? stumbryne veisiamus ir auginamus miško gali?nus stumbrus. Scenarijaus autorius ir operatorius...


Lrt
Praeitis dabar
Režisieriaus V. Kubiliaus filme, pasitelkiant vaidybinius elementus, pasakojama apie tai, kaip informacin?s technologijos veik? svarbiausius Europos istorijos...


Lrt
Klaip?dos etiudai
Režisieriaus V. Puplauskio filmas, trumpai apžvelgiantis Klaip?dos miesto ir krašto istorij?, pasakojantis apie uostamies?io kasdienyb? ir šventes, istorijos, kult?ros...


Lrt
Bilietas ? Europ?
Režisieriaus V. Babaliausko filmas , skirtas Europos Tarybos 50 - ?iui. Pasitelkus archyvin? medžiag?, pasakojama apie EuroposTarybos ?k?rim?, jos tikslus, taip pat apie...


Lrt
JUODOJI NEMUNO ŽUV?DRA (THE BLACK TERN OF THE NEMUNAS RIVER)
Režisier?s M. Grei?iuvien?s filmas apie ultratriatlonininko, pasaulio ?empiono Vidmanto Urbono žyg? 1999 met? liepos m?nes? - plaukim? Nemuno upe nuo Gerdaši? km. iki...


Lrt
Adomas
Režisier?s A. V?želien?s filme, pažintis su truput? padykusiu pradinuku Adomu, gyvenimo b?du bandan?iu laužyti stereotipus. Scenarijaus autorius A. Matvejenka, operatorius...


Lrt
Kelioni? magija
Režisier?s J. Lapinskait?s filmas apie Panev?žio l?l? vežimo teatro kelion? po Lietuv? 1998 met? vasar?. Scenarijaus autor? J. Lapinskait?, operatorius V. Plytnikas.


Lrt
Aktas
Režisier?s J. Lapinskait?s filmas apie fotomeninink? Snieguol? Michelkevi?i?t?, fotografuojan?i? pagyvenusio vyriškio aktus. Menin?s dokumentikos priemon?mis kalbama apie...


Lrt
Aistringai gyvenim? nešu... K.Kymantait?
Režisier?s L. Lingyt?s filmas apie aktor?, režisier? Kazimier? Kymantait?. Scenarijaus autor? N. Baužyt?, naudota ?vairi? archyv? medžiaga.


Lrt
Lietuvos sakalai
Režisieriaus V. Babaliausko filme apžvelgiama Lietuvos karo aviacijos istorija, pasakojama apie dabartini? karini? oro paj?g? šiokiadienius ir šventes. Scenarijaus...


Lrt
Sveikas, ponas Andre
Režisieriaus V. Ba?iulio filmas apie XIX a. pabaigoje Lietuvoje dirbus? pranc?z? kraštovaizdžio architekt? Eduard? Andr?, kuris Lietuvoje, grafo Felikso Tiškevi?iaus...


Lrt
Iš ilgesio ir pašaukimo. Choreografas L.Sagys
Režisier?s L. Lingyt?s filme Kanados lietuvio choreografo Liudo Sagio, kuris Klivlende( Ohajo valstija , JAV) sub?r? lietuvišk? šoki? ansambl? "Grandin?l?" k?rybinis...


Lrt
Tas Žalgiris...
Režisieriaus V. Puplauskio filme užfiksuotos 1999 m.akimirkos, kai ? Vilni? buvo iš Lenkijos atvežtas garsaus lenk? dailininko Jano Matejkos paveikslo "Žalgirio m?šis"...


Lrt
Penktoji aistra: Reliatyvios buities fragmentai
Režisieriaus P. Savickio filmas apie ?žym? Kanados žurnalist?, knyg? leid?j?, skulptori?, režisieri?, aktori?, Vakaruose žinom? kaip Alain Stanke, kurio penktoji aistra yra...


Lrt
Kelioni? magija (MAGIC OF TRAVELS )
Režisier?s J Lapinskait?s filmas apie Panev?žio l?li? Vežimo teatro kelion? po Lietuv? 1998 m. Scenarijaus autor? J. Lapinskait?, operatorius V. Plytnikas.


Lrt
Juodoji Nemuno žuv?dra
Režisier?s M. Grei?iuvien?s filmas apie ultratriatlonininko, pasaulio ?empiono Vidmanto Urbono žyg? 1999 met? liepos m?nes? - plaukim? Nemuno upe nuo Gerdaši? km. iki...


Lrt
Gyvyb?s medis
Režisier?s L. Kopa? filmas apie Lietuvos žmones, kurie hitlerinink? okupacijos metais, rizikuodami savo ir savo artim?j? gyvyb?mis, gelb?jo praž??iai pasmerktus...


Lrt
Eime pasivaikš?ioti su Antanu Rekašiumi
Režisier?s Monikos Juozapavi?i?t?s filmas apie Antan? Rekaši?. Scenarijaus autor? M. Juozapavi?i?t?, operatoriai: V. Plytnikas, V. Vyšniauskas, V. Zub?.


Lrt
Karalyst? Himalajuose. Šerp? takais
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas, pasakojantis apie pa?ius jauniausius ir aukš?iausius kalnus pasaulyje, apie žmones, gyvenan?ius baltasniegi? Himalaj?...


Lrt
T?vas Stanislovas. Stotis tyloje
Režisieri? A. Juozai?io ir A. Bugvilionien?s filmas apie vienuol? kapucin?, kunig? T?v? Stanislov? (Mykol? Dobrovolsk?). Jo gyvenimas, kunigyst?, pasaulietin? veikla....


Lrt
Neparašyta knyga
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas, skirtas garsaus kino režisieriaus, operatoriaus, daugelio film? apie gamt? k?r?jo, Petro Abukevi?iaus 70-sioms gimimo...


Lrt
Karalyst? Himalajuose. Civilizacij? sand?roje
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie šal? - muziej? po atviru dangumi Nepal?, kur gim? dievas Buda, ?min?s gyvenimo prasm?s m?sl?. Didžiausiame nacionaliniame parke -...


Lrt
Juodasis baltojo brolis
Režisieriaus V. Jankevi?iaus filmas apie retus, ? Lietuvos Raudonaj? knyg? ?rašytus juoduosius gandrus. Scenarijaus autorius ir operatorius V. Jankevi?ius. Filmas...


Lrt
Kalba vaikai
Režisieriaus V. Babaliausko filmas, kuriame vairaus amžiaus vaikai (tarp j? ?igonai) kalba apie savo gyvenim?, vaik? teises. Vaikams, ypa? asociali? šeim?, dar gana sunku...


Lrt
J?ros spalvos
Režisieriaus V. Puplauskio filmas, sumontuotas iš Lietuvos televizijoje kurt? film? j?rine tematika . Panaudot? ištrauk? tekstai autentiški, jokio papildomo komentaro...


Lrt
Nemirties dainos
Režisieriaus E. Zubavi?iaus filmas apie Vilniaus politini? kalini? ir tremtini? chor? "Mes nemir?" (vadov? - tremtin? Paulina Grigali?nien?). Choras atlieka Lietuvos...


Lrt