Paskaitos
Joe Kowan: Kaip susidorojau su scenos baime
Žmonijos puikiai suderintas baim?s jausmas mums, kaip naujai r?šiai, gerai tarnavo, suteikdamas mums tiksl? susikaupim?, kad neb?tume su?sti konkuruojan?i? gyv?n?. Bet...


Ted
Sally Kohn: Išm?ginkime emocin? korektiškum?
Konservatoriams ir liberalams at?jo laikas peržengti savo politini? paži?r? skirtumus ir pagaliau vieniems kit? išklausyti, teigia politikos žinov? Sally Kohn. Šioje...


Ted
Suzana Herculano-Houzel: Kuo žmogaus smegenys yra tokios ypatingos?
Žmogaus smegenys m?slingos – jos keistai didel?s, palyginus su m?s? k?nais, naudoja didžiul? kiek? energijos, palyginus su j? svoriu ir turi keistai tanki? didži?j? smegen?...


Ted
Arthur Benjamin: Fibona?io skai?i? magija
Matematika yra logiška, funkcionali ir tiesiog...nuostabi. Matematikos magas Arthur Benjamin tyrin?ja slaptas keistos ir stebuklingos Fibona?io sekos savybes. (Ir primena,...


Ted
Gian Giudice: Kod?l m?s? visata, atrodo, vaikšto peilio ašmenimis
Koki? didžiausi? staigmen? pateik? Higso bozono atradimas? B?tent tai, kad tau nebuvo staigmena. Gian Giudice pasakoja apie teorin?s fizikos uždavin?: kas, jeigu egzistuoja...


Ted
Parul Sehgal: Od? pavydui
Kas yra pavydas? Kas yra jo varomoji j?ga, ir kod?l mes slapta j? m?gstame? Joks tyrimas n?ra ištyr?s pavydo „vienumos, ilgaamžiškumo ir nuožmaus jaudulio“ -- išskyrus...


Ted
Hetain Patel: Kas aš esu? Pagalvokite dar kart?
Kaip nusprendžiame, kas esame? Hetain Patel stebinantis pasirodymas žaidžia su tapatybe, kalba ir akcentu -- ir meta mums išš?k? matyti giliau nei išviršin? išvaizda....


Ted
Andrew Fitzgerald: Nuotykiai "Twitter" literat?roje
1930-aisiais radijas pristat? visiškai nauj? pasakojim? b?d?; šiandien tokios minidienoraš?i? platformos, kaip "Twitter", v?l kei?ia aplink?. Andrew Fitzgerald pristato...


Ted
Amy Webb: Kaip aš pergudravau internetini? pažin?i? puslapius
Amy Webb nesisek? internetin?s pažintys. Patinkantys vyrai jai neatrašydavo, o jos paskyra pritraukdavo tik naktinius vabzdžius (ar net blogiau). Taigi, kaip ir bet kuris...


Ted
Andras Forgacs: M?sa ir oda nežudant gyv?n?
Iki 2050, pasaulio gyventoj? apr?pinimui m?sa, pieno produktais, kiaušiniais ir odos gaminiais reik?s 100 milijard? gyvuli?. Tokios bandos auginimas gali tur?ti milžinišk?...


Ted
Kelly McGonigal: Kaip stresas gali tapti j?s? draugu
Stresas. Jis priver?ia j?s? šird? smarkiau plakti, kv?pavimas padažn?ja, kakta ima prakaituoti. Nors stresas yra tap?s visuomen?s priešu, naujausi tyrimai atskleid?, kad...


Ted
Eleanor Longden: Balsai mano galvoje
Iš paži?ros, Eleanor Longden buvo kaip bet kuris kitas studentas, energingai žengiantis ? universitet? be joki? r?pes?i?. Taip buvo iki tol, kol jos galvoje neprad?jo...


Ted
Daniel H. Cohen: Diskusijos labui
Kod?l mes gin?ijam?s? Kad laim?tume prieš savo varžovus, ?rodytume, kad jie yra neteis?s, ir svarbiausia, laim?tume!.. Tiesa? Filosofas Daniel H. Cohen parodo, kaip...


Ted
Tania Luna: Kaip d?l cento pasijutau milionier?
B?dama maža, Tania Luna paliko savo namus Ukrainoje po ?ernobilio katastrofos, kad gal?t? gauti prieglobst? Jungtin?se Valstijose. Vien? dien? ant grind? Niujorko benami?...


Ted
Tomas Thum: Orkestras mano burnoje
Itin smagiame pasirodyme bytbokseris Tomas Thum sumeta ritm?, komedij? ir piln? burn? instrumentini? pam?gdžiojim? ? vienuolik? minu?i? k?rybingumo ir smagumo, kurie...


Ted
Gavin Pretor-Pinney: Cloudy with a chance of joy
Neverta planuoti egzotiškos kelion?s norint surasti k?rybin? ?kv?pim?. Tik pažvelkite aukštyn, kaip si?lo Gavin Pretor-Pinney, Debes? pripažinimo bendrijos ?k?r?jas....


Ted
Sleepy Man Banjo Boys: Polifonin?s kantri muzikos virtuozai iš......
Jaunesni nei 16 met?, broliai Jonny, Robbie ir Tommy Mizzone iš Naujojo Džersio, JAV valstijos, geriau žinomos d?l roko atlik?jo Bruce Springsteen nei d?l polifonin?s...


Ted
Alex Laskey: Kaip elgesio mokslas gali apkarpyti tavo energijos...
Kas tikrai veikia norint sumažinti išlaidas energijai? Sunku patik?ti, bet pakanka sužinoti, kiek moka j?s? kaimynai. Alex Laskey pademonstruoja kaip ši m?s? b?do savyb?...


Ted
Lisa Bu: Kaip knygos gali atverti prot?
Kas nutinka, kai svajon?, saugota nuo vaikyst?s... neišsipildo? Prisitaikydama prie naujo gyvenimo Jungtin?se Valstijose Lisa Bu paniro ? knygas, kad praturtint? savo...


Ted
Hendrik Poinar: Sugr?žinkime gauruot?j? mamut?!
Kiekvienas vaikas pasaulyje svajoja pamatyti did?j? žv?r? v?l vaikštant? šia Žeme. Ar ?manoma -- ar tur?tume -- ši? svajon? ?gyvendinti? Hendrik Poinar pateikia...


Ted
Ji-Hae Park: Smuikas ir mano sielos tamsioji naktis
Nor?dama tapti pasaulyje žinoma smuikininke, Ji-Hae Park susirgo sunkia depresija. Tik muzika gal?jo j? dar kart? pakelti - parodant jai, kad jos tikslas neturi b?ti...


Ted
Alastair Parvin: Žmoni? architekt?ra žmon?ms
Architektas Alastair Parvin pristato paprast?, ta?iau provokuojan?i? id?j?: kas b?t?, jei vietoje architekt?, kurie projektuoja pastatus tiems, kas gali finansuoti j?...


Ted
Peter Singer: Kod?l ir kaip: veiksmingas altruizmas
Jeigu esate vienas t? laiming?j?, kurie gyvena be nepritekli?, turite nat?ral? polink? duoti kitiems. Bet, kaip klausia filosofas Peter Singer, koks yra veiksmingiausias...


Ted
Sergey Brin: Kod?l Google Glass?
Tai n?ra demonstracija. Tai labiau filosofinis argumentavimas: kod?l Sergey Brin ir jo Google komanda nor?jo sukurti ties akimi sumontuot? kamer?/kompiuter?, kodiniu...


Ted
Jay Silver: „Užprogramuokite“ banan?, pasidarykite klaviat?r?!
Kod?l du picos gabal?liai negal?t? b?ti panaudoti skaidr?ms perjungti? Kod?l gi nesuk?rus muzikos naudojant ke?up?? Šioje nuostabioje prezentacijoje išrad?jas Jay Silver...


Ted
Maria Bezaitis: Netik?tas kitoniškumo poreikis
M?s? skaitmeniniame pasaulyje duomenys tapo socialini? ryšiu tarpininku. Net patys to nesuprasdami, mes užsitveriame nuo kitoniškumo -- žmoni? ir id?j?, kurie neatitinka...


Ted
Meg Jay: Kod?l 30-metis n?ra naujasis 20-metis
Klinikin? psicholog? Meg Jay turi dr?si? žini? 20-29-me?iams: kitaip nei ?prasta manyti, šis gyvenimo laikotarpis n?ra bereikalingi 10 met?. Provokuojan?ioje kalboje Jay...


Ted
John Legend: „Tikrosios Spalvos“
Jaudinantis momentas, kai TED Talks Education šeimininkas John Legend s?dasi prie pianino, kad padainuot? dain? „Tikrosios Spalvos“, kurios tekstas turi ypating? prasm?...


Ted
ShaoLan Hsueh: Išmok skaityti kinietiškai ... lengvai!
Išmokti kalb?ti kinietiškai užsienie?iams yra sunki užduotis. Bet išmokti skaityti Kin? rašytin?s kalbos gražius, dažnai painius simbolius gali b?ti ne taip sud?tinga....


Ted
Rita Pierson: Kiekvienam vaikui reikia r?m?jo
Rita Pierson mokytojauja jau 40 met?, o kart? koleg? jai pasak?: „Jie man nemoka už tai, kad m?g?iau vaikus." Jos atsakymas: „Vaikai nesimoko iš t? žmoni?, kurie jiems...


Ted
Juan Enriquez: J?s? virtualus gyvenimas - ilgalaikis kaip tatuiruot?.
Kas, jei Andy Warhold suklydo ir vietoje to, kad b?tume žymus 15 minu?i?, mes tik tiek laiko gal?sime b?ti anonimiški? Šioje trumpoje kalboje Juan Enriquez apžvelgia...


Ted
Sebastião Salgado: Nebyli fotografijos drama
Ekonomikos moksl? daktaras Sebastião Salgado prad?jo užsiimti fotografija tik kai jam su?jo 30, ta?iau ši meno šaka tapo didžiule aistra. Jo ilgame?iai projektai,...


Ted