Belgeseller
Arabistan
Zengin bir tarihle ve kadim kültürlerle sar?p sarmalanm?? Arabistan, s?rad??? bir tabiata, farkl? jeolojik özelliklere ve ola?anüstü vah?i hayat zenginli?ine sahip birço?u...


Belgesel
Kutuplar atlas?-?lkbahar
Kuzey kutbu, Dünyam?z’?n buz makinesidir. Burda -50 dereceye varan so?uk ve dondurucu rüzgarlar hüküm sürer.Dünyan?n bu bölgesinde ya?am oldukça zordur. Bu ortamda...


Belgesel
Kutuplar atlas?-Yaz
Kuzey kutbu, Dünyam?z’?n buz makinesidir. Burda -50 dereceye varan so?uk ve dondurucu rüzgarlar hüküm sürer.Dünyan?n bu bölgesinde ya?am oldukça zordur. Bu ortamda...


Belgesel
Kutuplar atlas?-Sonbahar
Kuzey kutbu, Dünyam?z’?n buz makinesidir. Burda -50 dereceye varan so?uk ve dondurucu rüzgarlar hüküm sürer.Dünyan?n bu bölgesinde ya?am oldukça zordur. Bu ortamda...


Belgesel
Kutuplar atlas?-K??
Kuzey kutbu, Dünyam?z’?n buz makinesidir. Burda -50 dereceye varan so?uk ve dondurucu rüzgarlar hüküm sürer.Dünyan?n bu bölgesinde ya?am oldukça zordur. Bu ortamda...


Belgesel
Kutuplar atlas?-?nce buz üstünde
Kuzey kutbu, Dünyam?z’?n buz makinesidir. Burda -50 dereceye varan so?uk ve dondurucu rüzgarlar hüküm sürer.Dünyan?n bu bölgesinde ya?am oldukça zordur. Bu ortamda...


Belgesel
Kutuplar atlas?-Son kale
Kuzey kutbu, Dünyam?z’?n buz makinesidir. Burda -50 dereceye varan so?uk ve dondurucu rüzgarlar hüküm sürer.Dünyan?n bu bölgesinde ya?am oldukça zordur. Bu ortamda...


Belgesel
Karayipler-Gizli k?y?lar
Karayip‘i dü?ündü?ünüzde akl?n?za ?öyle bir?ey gelir. Palmiyelerle kapl? adalar, güne? ?????, kum ve deniz.Ama karayip sadece bunlardan ibaret de?ildir. Gizli ve vah?i bir...


Belgesel
Karayipler-Kas?rga cehennemi
Karayip‘i dü?ündü?ünüzde akl?n?za ?öyle bir?ey gelir. Palmiyelerle kapl? adalar, güne? ?????, kum ve deniz.Ama karayip sadece bunlardan ibaret de?ildir. Gizli ve vah?i bir...


Belgesel
Karayipler-Resifler ve bat?klar
Karayip‘i dü?ündü?ünüzde akl?n?za ?öyle bir?ey gelir. Palmiyelerle kapl? adalar, güne? ?????, kum ve deniz.Ama karayip sadece bunlardan ibaret de?ildir. Gizli ve vah?i bir...


Belgesel
Karayipler-Define adalar?
Karayip‘i dü?ündü?ünüzde akl?n?za ?öyle bir?ey gelir. Palmiyelerle kapl? adalar, güne? ?????, kum ve deniz.Ama karayip sadece bunlardan ibaret de?ildir. Gizli ve vah?i bir...


Belgesel
Madagaskar-Mucizeler adas?
Hint Okyanusunda yer alan dünyan?n 4.ncü büyük adas? Madagaskar’?n ilginç canl?lar?yla birlikte ola?anüstü vah?i ya?am? sizlerle


Belgesel
Madagaskar-Kay?p dünyalar
Hint Okyanusunda yer alan dünyan?n 4.ncü büyük adas? Madagaskar’?n ilginç canl?lar?yla birlikte ola?anüstü vah?i ya?am? sizlerle


Belgesel
Madagaskar-S?ca??n ve tozun topraklar?
Hint Okyanusunda yer alan dünyan?n 4.ncü büyük adas? Madagaskar’?n ilginç canl?lar?yla birlikte ola?anüstü vah?i ya?am? sizlerle


Belgesel
Çölün çiçekleri-Namaqualand
Çölün Çiçekleri – NamaqualandÇölün Çiçekleri – NamaqualandNamaqualand:Güney Afrika ve Namibya aras?ndaki vah?i do?a cenneti kurakl???n ya?and??? Afrika, hayat ?artlar?n?n...


Belgesel
Renkler ku?a??
Renkler Ku?a?? – Power Of The RainbowRenkler Ku?a?? – Power Of The RainbowSabah vakti gökyüzü k?z?l renkte, sadece tek bir?ey renkleri biraraya getirerek insanlara keyif ve...


Belgesel
Mariana çukuru
Mariana Çukuru (Challenger Çukuru), Dünya üzerinde bilinen en derin noktad?r.Büyük Okyanus’ta, Guam Adas?’n?n güney bat?s?nda, Japonya ve Endonezya aras?nda, iki ülkeye de...


Belgesel
Pasifik ate? çemberi
Dünyam?z olu?um bak?m?ndan e?i benzeri olmayan bir gezegendir.Yorgun ama dinamik. K?talar durmadan hareket eder ve birbirleriyle çarp???r. Yanarda?lar patlar, buzullar...


Belgesel
Gezegenin gazab?-Sel
Sel, bir bölgede topra?? belirli bir süre için tamamen veya k?smen su alt?nda b?rakan; ani, büyük ve düzensiz su ak?nt?lar?na verilen isimdir. Bir akarsu veya deniz, göl...


Belgesel
Kimyasal at?klar ve tehlikeleri
Kimyasal at?klar?n çevre ve tabiata verdi?i zararlar


Belgesel
Antartika-Uçlarda ya?amak
Antartika k?tas?n?n zorlu ya?am ko?ullar? ve bu zorlu do?a ?artlar?nda ya?ayan canl?lar?n hayat döngüleri


Belgesel
Ölümcül toz bulutu
Marsta ölümcül k?rm?z? toz bulutlar? var.Dünyam?z bundan etkilenirse ya da küresel ?s?nman?n etkisi ile ayn? toz bulutlar?na maruz kal?rsak ne olur


Belgesel
Gezegenin gazab?-Kas?rga
Kas?rga ya da Tropikal Siklon, büyük çapl? ve çok ?iddetli Beaufort ölçe?ine göre saatte 118 kmden (75 milden) fazla h?zla ve dönerek esen tropik rüzgâr.Do?u Büyük Okyanus...


Belgesel
Gezegenin gazab?-Ç?? dü?mesi
Ç??, farkl? seslerden dolay? da?dan a?a??ya do?ru kayan büyük kar kütleleridir. Bol kar ya???? oldu?unda, taze kar tabakas?n?n alttaki eski tabakayla iyi kayna?mamas?...


Belgesel
Gezegenin gazab?-Tipi
Rüzgarl? havalarda ya?an ?iddetli kar ya???lar?na tipi denir. genellikle kuzey bölgelerde k?? aylar?nda rüzgar?n fazla oldu?u aç?k bölgelerde s?k s?k görülür


Belgesel
Gezegenin gazab?-?im?ek
?im?ek, bir bulutun taban? ile yer aras?nda, iki bulut aras?nda veya bir bulut içinde elektrik bo?al?rken olu?an k?r?k çizgi biçimindeki geçici ???k.Y?ld?r?m, gök gürültüsü...


Belgesel
Hayat a?ac?-Almendro
Hayat A?ac? – Almendro: Tree Of LifeHayat A?ac? – Almendro: Tree Of LifeHayat A?ac? – Almendro: Ya?? 300?ün üzerinde, gövde geni?li?i 10 metre, yüksekli?i 50 metre, say?s?z...


Belgesel
Meyve imparatorlu?u
Meyve ?mparatorlu?u – Trees Of Tempting FruitMeyve ?mparatorlu?u – Trees Of Tempting FruitArmut a?açlar?n?n vatan? bu diyara gelip yerle?mesi için insanlar?, di?er birçok...


Belgesel
Susuz deniz-Sahra çölü
Susuz Deniz – Libyan Sahara: Water From The DesertSusuz Deniz – Libyan Sahara: Water From The DesertDünyan?n en geni? tropik çölü olan Sahra Çölü’nün gizemli, bilinmeyen...


Belgesel
Amazon ormanlar?
Amazon ormanlar? dünyam?z?n oksijen kayna??d?r.Dünyadaki tatl? sular?n 5 de 1 i amazon bölgesinde bulunur Bu videoda Amazon Orman? Ve Brezilya F?nd?k A?ac?n?n Hayat öyküsü...


Belgesel
Ya?mur ormanlar?
Ya?mur ormanlar?, y?ll?k en az 1750-2000 mm ya???a dayal?, yüksek ya??? miktar? ile karakterize ormanlard?r.Ekvator’dan itibaren kutuplara do?ru 23°kuzey 27° güney...


Belgesel
Buz f?rt?nas?
Ya?murun donmas?yla meydana gelen bir çe?it f?rt?na olan buz f?rt?nas?nda ya?mur temas etti?i yüzeyleri yar?m santimetreden daha kal?n bir buz tabakas?yla kaplar. Bu...


Belgesel