Konferanslar
Aparna Rao: Dikkatinizi çekmeye çal??an sanat
Sanatç? Aparna Rao, bu ilgi çekici konu?mas?nda bize en son çal??mas?n? gösteriyor: Alg?n?z? de?i?tiren ve dikkatinizi çekmek için can atan, sevimli ve karikatürümsü...


Ted
Alex Wissner-Gross: Zekâ için yeni bir denklem
Zekâ için bir denklem var m?d?r? Evet. ??te budur: F = T ? S?. Fizikçi ve bilgisayar bilimcisi Alex Wissner-Gross, bu etkileyici ve ö?retici konu?mas?nda bu denklemin ne...


Ted
Dan Berkenstock: Dünya koca bir veri öbe?i. Peki bunun foto?raf?n?...
Hepimiz uydu görüntülerine a?inay?z, ancak görüntülerin ço?unun eski tarihli oldu?unu bilmiyor olabiliriz. Böyle olmas?n?n nedeni uydular?n büyük ve pahal? olmas?d?r ve bu...


Ted
Esta Soler: Kad?na yönelik ?iddet e?ilimi nas?l tersine çevirdik...
1984'de Esta Soler kad?na yönelik ?iddete kar?? bir yasa için lobi yaparken bir politikac? bunu, "Evlili?in e?lencesini alma hareketi" olarak nitelendirdi. "Ke?ke Twitter o...


Ted
Maya Penn: Genç bir giri?imci, karikatürist, tasar?mc?, aktivist...
Maya Penn, ilk i?ini 8 ya??ndayken kurdu ve hem mü?terilerine, hem de dünyaya kar?? derinden sorumluluk duyuyor. Hikâyesini, biraz animasyon, biraz tasar?m ve biraz da...


Ted
Nicolas Perony: Yavru köpekler! Dikkatinizi çekebildi?e göre:...
Hayvan davran??? komplike de?ildir, fakat karma??kt?r. Nicolas Perony hayvanlar?n -- örne?in ?skoç Teriyeri, yarasalar veya mirketlerin --, bir araya geldiklerinde daha...


Ted
McKenna Pope: Aktivist olmak m? istiyorsunuz? Oyuncaklar?n?zdan...
McKenna Pope'un erkek karde?i yemek yapmay? çok seviyordu, ancak Easy-Bake Oven (Oyuncak F?r?n)'? kullanmak konusunda çekinceleri vard? - çünkü k?zlara özgü bir oyuncakt?....


Ted
Anant Agarwal: Neden büyük serbest çevrimiçi dersler (hala) önemli
2013 MOOC'un (büyük serbest çevrimiçi dersler) vaatlerini bo?a ç?kard??? bir y?l?yd?. Büyük rakamlar ve büyük umutlar pe?inden büyük hayal k?r?kl?klar? getirdi. Ama edX'in...


Ted
Joe Kowan: Sahne korkusunu nas?l yendim
?nsanl???n ince ayarlanm?? korku duyusu, biz genç türlere rakip yarat?klar taraf?ndan yenmememiz için h?zl? bir odaklanma sa?layarak iyi hizmet etti . Ama bu ilkel, vücudu...


Ted
Paula Johnson: Sa?l?k hizmeti... erkeklerinki ve kad?nlar?nki
?nsan vücudundaki her hücrenin bir cinsiyeti vard?r; bu kad?n ve erkeklerin hücresel düzeyden itibaren farkl? oldu?u anlam?na gelir. Ancak yinede s?k s?k, ara?t?rmalar ve...


Ted
Shereen El Feki: Seksin ve ?ehvetin pek az anlat?lan hikayesi
"E?er bir toplumu gerçekten tan?mak istiyorsan?z, bakmaya yatak odas?ndan ba?lay?n." diyen Shereen El Feki, be? y?l Orta Do?u'yu dola?arak, insanlarla seks hakk?nda...


Ted
Harish Manwani: Kâr her zaman amaç de?ildir
Global bir ?irketin ba? i?letme yöneticisinin, bilanço ya da kâr hanesinden öteye bakmas?n? çok beklemezsiniz. Fakat Unilever'in B?Y'i Harish Manwani, üst düzey karar verme...


Ted
Ryan Holladay: Bu müzi?i duymak için orada olmal?s?n. Gerçekten de...
Müzik endüstrisi içinde bulundu?umuz dijital ça?da bazen yolunu bulmakta zorlan?yor. Bu harika konu?mada Ryan Holladay, kendi tabiriyle "mekan-özel müzik" olarak...


Ted
Frederic Kaplan: Bir bilgi zaman makinas? nas?l kurulur
Facebook'ta Orta Ça?'a ait bir ara?t?rma yapt???n?z? dü?ünün... ?ey, belkide göründü?ü kadar olas?l?ks?z de?ildir bu...Bu e?lenceli ve ilginç konu?ma, ara?t?rmac? ve...


Ted
Sandra Aamodt: Diyetler genelde neden i?e yaramaz?
Diyetler genelde neden i?e yaramaz? Amerika Birle?ik Devletleri'nde, k?z çocuklar?n?n %80'i 10 ya??na gelmeden diyet yapmaya ba?lam?? oluyorlar. Nörolog Sandra Aamodt bu...


Ted
Suzanne Talhouk: Kim demi? Arapça sizi "uncool" yapar diye ?
Bu konu?mada, Suzanne Talhouk Arap dilinin canland?rmak için modernle?me ve yarat?c? bir ifade arac? olarak kullan?lmas?n? talep ediyor. Çal??malar? Arapça konu?ulan...


Ted
Maysoon Zayid: 99 tane sorunum var... palsi bunlardan yaln?zca biri
"Serebral palsiyim. Durmadan titriyorum." Maysoon Zayid ne?eli, komik konu?mas?na böyle ba?l?yor (Gerçekten çok komik bir konu?ma) "Shakira'n?n Muhammet Ali'yle bulu?mas?...


Ted
Mick Cornett: Obez bir ?ehir nas?l kilo kaybetti
Oklahoma ?ehri orta büyüklükte çok büyük sorunu olan bir kasaba: Amerikan?n en obez ?ehirlerinden biriydi. Vali Mick Cornett ?ehrini çal??mak ve ya?amak için harika bir yer...


Ted
Diana Nyad: Asla ve asla vazgeçme
Alacakaranl?kta, denizanalar? taraf?ndan sokulmu?, tuzlu suda bo?ulan, kendi kendine ?ark? söyleyen, halüsinasyon gören... Diana Nyad yüzmeye devam etti. Bir atlet olarak...


Ted
Paul Piff: Para insan? bozar m??
Hileli bir Monopoly oyununun ortaya ç?karabilecekleri inan?lmaz. Bu e?lenceli ve uyar?c? konu?mada, sosyal psikolog Paul Piff, insanlar?n zengin hissetti?inde nas?l...


Ted
Andrew Solomon: Depresyon, payla?t???m?z s?rr?m?z
"Depresyonun z?tt? mutluluk de?ildir, fakat canl?l?kt?r, ve tam da o anda benden s?z?p giden, i?te canl???md?." Ayn? anda hem ho? hem de tahrip edici sözlerle bezeli olan...


Ted
Rose George: Gizli denizcilik endüstrisi içinde
Neredeyse sahip oldu?umuz ve kulland???m?z her?ey bize konteyner gemileri arac?l??? ile geliyor, okyanus rotalar?n?n geni? a??ndan ve ço?umuzun ad?n? bile duymad???...


Ted
Stephen Cave: Ölümle ilgili kendimize anlatt???m?z 4 hikaye
Filozof Stephan Cave karanl?k fakat zorlu bir soruyla konu?mas?na ba?l?yor: Ölece?inizin fark?na ilk ne zaman vard?n?z? Daha da ilginci: Ölümün kaç?n?lmazl???na neden bu...


Ted
Eddy Cartaya: Buzul ma?aras? ke?iflerim
Kar Ejderhas?. Saf Hayal. Donmu? Minator. Bu isimler Eddy Cartaya ve onun t?rman?? orta?? Brent McGregor"un ke?fettikleri üç buzul ma?aras?n?n isimleri. Oregon'daki Hood...


Ted
Diebedo Francis Kere: Nas?l kil ve halk ile in?a edilir
Diébédo Francis Kéré mimarl?k diplomas?n? ald???nda ne yapmak istedi?ini kesin olarak biliyordu… Burkina Faso, Gando'daki evine dönmek ve kom?ular?n?n e?itiminin...


Ted
Enrique Peñalosa: Otobüsler neden eylem halinde demokrasiyi temsil...
'Geli?mi? bir ?ehir fakirlerin de araba kulland??? bir ?ehir de?il, daha ziyade zenginlerin dahi toplu ula??m kulland??? bir ?ehirdir' diyor Enrique Peñalosa. Bu cesur...


Ted
David Lang: Su alt? robotum
David Lang kendine amatör denizbilimci olmay? ö?reten bir üretici. Ya da, bir robota kendi yerine denizbilimci olmay? ö?reten diyelim. Etkileyici konu?mas?nda TED Dostumuz...


Ted
Sally Kohn: Hadi duygusal do?rulu?u deneyelim
Zaman liberaller ve muhafazakarlar için politik farkl?l?klar?n? a??p bir birlerini dinleme zaman?, diyor politika uzman? Sally Kohn. Bu iyimser konu?mada, Kohn Fox News'de...


Ted
Toby Eccles: Toplumsal De?i?ime Yat?r?m
??te size bilmeye de?er bir istatistik: Birle?ik Krall?k'ta k?sa süreli hapis cezas? alan ki?ilerin %63'ü 1 sene içerisinde farkl? bir suçtan tekrar içeri giriyorlar....


Ted
David Steindl-Rast: Mutlu mu olmak istiyorsunuz? Minnettar olun.
Bütün insanlar için ortak olan ?ey, her birimizin mutlu olmak isteyi?idir, diyor bir ke?i? ve dinleraras? bilgin olan Karde? David Steindl-Rast. Ve mutlulu?un...


Ted
Jared Diamond: Toplumlar nas?l daha iyi ya?lan?r
?nsan ömrünü uzatmak için yap?lan son çabalarda bir ironi var: Genç-merkezli bir toplumda ya?l? olmak kolay i? de?il. Ya?l? insanlar, anlaml? i? eksikli?i ve gelir...


Ted
Peter Doolittle: "Çal??an haf?zan?z" dünyay? nas?l anlamland?r?yor
"Hayat bize h?zl? bir ?ekilde gelir, ve yapmam?z gereken ?ey o amorf deneyim ak???n? almak ve bir ?ekilde ondan anlam ç?kartmakt?r." Bu komik, ayd?nlat?c? konu?mada, e?itim...


Ted